Minister infrastruktury określił warunki techniczne hulajnogi elektrycznej i uto

 

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym minister infrastruktury zarządził zmiany w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) w § 2, w którym określona jest maksymalna długość pojazdów w ust. 1 dodano pkt 12 w brzmieniu: „12) hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego – 1,4 m.”,

2) w ust. 2 – szerokość pojazdu – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Szerokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 13 i 13a, § 45 ust. 3 pkt 1, § 54 ust. 3, nie może przekraczać 2,55 m.”, dodano ust. 13a w brzmieniu: „13a. Szerokość hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego nie może przekraczać 0,9 m.”;

3) w § 3 dodano ust. 13a w brzmieniu: „13a. Masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg.”;

4) dodano § 55a-55d w brzmieniu: „§ 55a. 1. Hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona: 1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; 2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej; 3) z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach. Określono ich warunki i wymogi dla nich. (…) 2. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne hulajnogi elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy. 3. Światła hulajnogi elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinny odpowiadać następującym warunkom: 1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się migające światła pozycyjne; 2) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne – z tyłu. (…) § 55b. 1. Urządzenie transportu osobistego powinno być wyposażone: 1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; 2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. 2. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne urządzenia transportu osobistego, o których mowa w ust. 1, były zdemontowane, jeżeli kierujący urządzeniem transportu osobistego nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy. 3. Światła urządzenia transportu osobistego, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać następującym warunkom: 1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się migające światła pozycyjne; 2) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne – z tyłu.

5) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

6) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

7) hulajnoga elektryczna powinna być ponadto wyposażona w numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym; (…) § 55c. Urządzenie transportu osobistego powinno być ponadto wyposażone w numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację urządzenia transportu osobistego, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.

8) podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Minister w § 55d. zastrzegł: „W hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.”.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: PRAWO DROGOWE NEWS

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Wszystkie wpisy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz