Czy wprowadzane zmiany w egzaminowaniu przyniosą poprawę BRD

Resort Infrastruktury przygotował raport z konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. W oparciu o zgłoszone i uwzględnione uwagi przygotował nową wersję aktu – opatrzoną datą 14 maja 2019 r. Odnotowano 87. uwag – jak policzyliśmy – uwzględniono 43 uwagi, częściowo uwzględniono 15, 31 (przy różnym uzasadnieniu) pominięto. Czyli uprawnionym jest twierdzenie, iż większość ze zgłoszonych propozycji trafiło do nowego projektu. W większości mają one charakter zmian formalnych. Dotyczą organizacji pracy egzaminatorów, ułatwień dla nich samych, ale też pozwalają na elastyczne stosowanie niektórych przepisów, czyli – ja zakładano – mogą wpływać na polepszenie zdawalności egzaminów? Czy egzamin będzie łatwiejszy dla zestresowanego kandydata na kierowcę?

Uwagi uwzględnione lub częściowo uwzględnione. Wśród uwzględnionych uwag w wyniku tych ekspresowych konsultacji społecznych wymienić należy:

* egzaminator nadzorujący – rozszerzono zakres wymaganych od egzaminatora nadzorującego kategorii uprawnień do egzaminowania, uzasadniając, iż egzaminator nadzorujący zatrudniony w ośrodku sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów wszystkich kategorii prawa jazdy, na które egzaminy odbywają się w ośrodku, wobec tego koniecznym jest, aby posiadał również uprawnienia do egzaminowania w zakresie kategorii prawa jazdy, nad którymi sprawuje nadzór (§ 3 ust. 2);

* ułatwienie zapoznania się z nagraniem/zapisem przebiegu egzaminu w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu (§7 ust. 3 pkt 4);

* odstąpienie od obowiązku przedkładania zaświadczenia o odbyciu szkolenia uzupełniającego, uznano, iż byłoby to kolejne obciążenie biurokratyczne osk, dokonano zmiany brzmienia przepisu w kierunku przedłożenia karty przeprowadzonych zajęć (§10 ust. 2 pkt 5);

* dopisanie do wykazu pojazdów egzaminacyjnych „motoroweru trójkołowego” (§ 10, ust. 5);

* dopuszczenie użycia środków komunikacji elektronicznej – w sytuacji potrzeby poinformowania ośrodka egzaminowania o nieprzybyciu na wyznaczony egzamin państwowy (§11 ust.4);

* dodanie przepisu adresowanego do kandydatów na kierowców bez polskiego obywatelstwa, osoba taka ma przedstawić tymczasowe zaświadczenie tożsamości (§ 12 ust. 1 pkt 4);

* dostosowanie warunków bezpieczeństwa – w trakcie przeprowadzanego egzaminu państowego młodych osób niepełnosprawnych (pomiędzy 14, a 16 rokiem życia) (kamizelka, kask itp (§ 13 ust 1 pkt 1 lit. f);

* losowy dobór osoby egzaminowanej zakwalifikowanej na egzamin przez egzaminatora, ten pozostaje w procedurze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania. Uwaga została częściowo uwzględniona, bowiem to system dokonuje wyboru losowego. Nad wyborem koordynator wyłącznie sprawuje nadzór (§ 13 ust. 1 pkt 5);

* niezawinione spóźnienie osoby egzaminowanej na wyznaczony egzamin nie będzie obciążone konsekwencjami finansowymi (§13 ust.3);

* uwzględnienie w planie pracy egzaminatora czasochłonności i specyfiki egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. C+E. Wskazano, iż egzamin na prawo jazdy kat. C+E trwa od 1godz. 20 min. do 1 godz. 30 min. (§ 13. ust. 3);

* możliwość opóźnienia rozpoczęcia egzaminu (szczególnie w sytuacjach losowych np. nieplanowanych nieobecności egzaminatora, awarii systemu, warunków drogowych) (§ 13);

* doprecyzowanie możliwości przerwania egzaminu państwowego: „§ 16.1. Egzaminator przerywa egzamin państwowy (…)”. Dotychczasowe brzmienie: „§ 16. 1. Egzaminator: 2) może przerywać egzamin państwowy (…)”.Jak czytamy w uzasadnieniu zmiany – „Wprowadzenie zapisu „może” stanowi naruszenie Ustawy o Kierujących. (Uzupełnienie zapisu o słowo „może” był prawdopodobnie jedną z przyczyn tragedii w Szaflarach). Dlatego proponuje się do przywrócenia pierwotnego brzmienia tego paragrafu – pisze Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów wnioskując o przywrócenie wersji pierwotnej przepisu (§ 16);

* obecność na sali egzaminacyjnej lub na placu manewrowym, też w pojeździe egzaminacyjnym tłumacza (języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego) zarówno zapewnionego przez osobę egzaminowania, także zapewnionego przez ośrodek egzaminowania (§ 18);

* uzupełnienie przepisów mówiących o możliwości przeprowadzania egzaminu państwowego także w języku migowym (§ 19);

* możliwości losowania elementów zadania nr 1 na placu manewrowym przez osobę egzaminowaną w przypadku awarii systemu teleinformatycznego także w zadaniach dla kat. B+E i wyższych (§ 23);

* określenie dokumentów na podstawie których ma być sprawdzana tożsamość osób, które dodatkowo mogą uczestniczyć w egzaminie (§ 26);

* zmianę kryteriów oceny dla pojazdów egzaminacyjnych o długości powyżej 5 m (w przypadku osób niepełnosprawnych, gdy długość pojazdu egzaminacyjnego uniemożliwia wykonanie zadania egzaminacyjnego ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu) (§ 27);

* doprecyzowanie przepisów dotyczących określenia „wyniku egzaminu państwowego” (§ 28);

* doprecyzowanie określenia minimalnej wysokości pachołka używanych na stanowiskach wymienionych w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia (§ 29);

* rozszerzenie przepisów o urządzenia techniczne, w jakie wyposażony jest pojazd egzaminacyjny (§ 32);

* zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie pokazu egzaminu dla osoby niepełnosprawnej (§ 42);

* zredukowanie i wyeliminowanie przerwań egzaminów państwowych nieuzasadnionych wytycznymi ustawowymi, co według zgłaszających uwagę spowoduje znaczący wzrost wskaźnika zdawalności egzaminów (załącznik nr 1 tabela 1);

* i inne.

Uwagi nieuwzględnione to propozycje, które – w szerszym czy węższym zakresie – dotyczą m.inn.: ograniczenia godzin dostępności placu manewrowego WORD; zawężenia możliwości rejestracji przeprowadzanego egzaminu (ograniczenie liczby kamer); sytuacji awarii sprzętu nagrywającego egzamin; osób skierowanych na egzamin w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących (uznanych za przystępujących po raz pierwszy); kosztu egzaminu osoby niepełnosprawnej przystępującej do egzaminu kat. AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym; zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych dot. czterokołowców używanych podczas egzaminu; uniemożliwienia w niektórych przypadkach wyjechania do ruchu drogowego osobie egzaminowanej; zmiany kryteriów wykonywania określonych zadań egzaminacyjnych w kat. B1 i B; udziału w egzaminie tłumacza przyprowadzonego przez osobę egzaminowaną (w tym tłumacza języka migowego); zdawalności egzaminów praktycznym – tzw. wydajności egzaminatorów i potrzeby zatrudnienia dodatkowych egzaminatorów, które wg twórców zmian w rozporządzeniu „nie powinno być problemem”; dopuszczenia ręcznego losowego doboru osób egzaminowanych w przypadku awarii systemu; usunięcia zapisu o 25 minutowym egzaminie teoretycznym, skrócenia wyświetlania treści pytań egzaminacyjnych i czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi; wydłużenia czasu egzaminu teoretycznego dla każdej następnej kategorii; minimalnego czasu trwania egzaminu praktycznego; przejrzystości i jednoznaczności procesu egzaminowania poprzez wyeliminowanie sytuacji wydawania przez egzaminatorów poleceń w sposób nieprecyzyjny; rozszerzenia zapisów o niezwłocznym informowaniu przez egzaminatora o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego, poprzez zwięzłe określenie istoty popełnionego błędu i konkretnego zadania; warunków technicznych pojazdów z automatyczną skrzynią biegów; przedłużenia ważności zdanego egzaminu teoretycznego przyszłego egzaminatora; zmian w rozdziale poświęconym uprawnieniom egzaminatorów; i innych.

Zachęcamy do lektury projektu z dn. 14 maja 2019 r.:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321640/katalog/12587836#12587836

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

źródło: L-Instruktor

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz