Czy w pandemii prawo jazdy ma dłuższą ważność?


To pytanie postawione Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Telefonujący na infolinię urzędu informował, iż posiada prawo jazdy kat. B, którego ważność upłynęła 10. listopada 2020 r. Czy nadal jest ważne? Odpowiedź brzmi: TAK, zgodnie z regulacjami tzw. tarczy antykryzysowej, dokument jest ważny w czasie epidemii.

W przywołanej sytuacji ma zastosowanie przepis art. 15zzzw, który został dodany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst pierwotny: 2020.374; tekst jednolity: 2020.1842 z poźn. zm.). RPO wyjaśnia: – W treści art. 15 zzzw przyjęto, że w przypadku, gdy ważność prawa jazdy czy też uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. Dla kierowcy oznacza to, że jego terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Jednakże zainteresowany musi pamiętać o limicie 60 dni na załatwienie formalności, w tym badań lekarskich oraz psychologicznych (o ile takie są wymagane) i wymianę dokumentu prawa jazdy na nowy blankiet.

Przywołajmy ustawowe brzmienie przepisu wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy tj. 3.1.2021 r.

Art. 15zzzw.259) W przypadku gdy ważność:

  1. prawa jazdy,
  2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  4. świadectwa kierowcy,
  5. legitymacji instruktora nauki jazdy,
  6. legitymacji egzaminatora,
  7. zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
  8. uprawnień do kierowania pojazdami,
  9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Wszystkie wpisy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz