Statut – Regulaminy

Statut

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Motor Klub WAWER, dalej zwane MKW.

§ 2.

Terenem działania Motor Klub WAWER jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

 1. Motor Klub WAWER jest stowarzyszeniem działającym na podstawie „Prawa o stowarzyszeniach” – zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Motor Klub WAWER posiada osobowość prawną.

§ 4.

Motor Klub WAWER może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji motoryzacyjnych o tym samym lub podobnym profilu działania oraz tworzyć związki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Motor Klub WAWER ma prawo używa pieczęci, barw i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 6.

Celami Stowarzyszeniami są:

 1. wspieranie i upowszechnienie różnych form kultury fizycznej i rekreacji;
 2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 3. działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym organizowanie i prowadzenie szkolenia motorowego i sportowego.
 4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z uwzględnieniem dorobku motoryzacji;
 6. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki motorowej;
 7. propagowanie i rozwój sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin sportu motorowego;
 8. uprawianie sportów motorowych ze szczególnym uwzględnieniem sportów motocyklowych;
 9. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji, promowanie i wspieranie talentów sportowych;
 10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie motoryzacji;
 11. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem motoryzacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

§ 7.

MKW jest reprezentantem swoich członków w kontaktach z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie RP, oraz w kontaktach z zagranicą.

§ 8.

1. Cele swoje realizuje poprzez:

 1. Wielorakie formy aktywnej współpracy z organami władzy i administracji
  państwowej RP, współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i zawodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

 2. Prowadzenie różnego rodzaju zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 3. Organizację i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych,

 4. Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji,

 5. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

 6. Organizację i udział w imprezach o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

 7. Publikację materiałów szkoleniowych i popularyzację sportów motorowych.

 8. Aktywne działanie w zakresie:

 1. występowanie do właściwych, władz z wnioskami i postulatami odnośnie programów, trybu i warunków szkolenia oraz egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców

 2. publiczne wyrażanie opinii w sprawach określonych w pkt. a,

 3. organizowanie kursów, wykładów i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy oraz zagadnień pokrewnych, zarówno dla członków i ich współpracowników, jak i dla osób trzecich,

 4. reprezentowanie członków wobec instytucji i organizacji ubezpieczeniowych przy wszelkich negocjacjach i zbiorowym zawieraniu umów,

 5. organizowanie regularnych spotkań mających na celu swobodną wymianę doświadczeń, dyskusji merytorycznych związanych z działalnością Stowarzyszenia.

2. Działalność statutowa jest finansowana przez Stowarzyszenie.

§ 9.

 1. Przy realizacji swoich celów statutowych MKW współpracuje z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami.

 2. O przystąpieniu do innych organizacji, bądź wystąpienia z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków.

§ 10.

Członkowie MKW dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. wspierających.

§ 11.

 1. Członkami zwyczajnymi MKW mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych oraz akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.

 2. Członkiem zwyczajnym MKW może być również małoletni z tym, że małoletni do 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

 3. Członkiem MKW może być cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 12.

 1. Członkiem Honorowym MKW może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

 2. Członek Honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest ponadto zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 3. Członek Honorowy obowiązany jest do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków MKW, na wniosek Zarządu.

§ 13.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością MKW, popierająca cele statutowe MKW i płacąca zadeklarowane składki.

 2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnych Zebraniach Członków.

 3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14.

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,

 3. terminowego opłacania składek członkowskich, w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 15.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym do Władz Stowarzyszenia z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

 2. uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych i innych spotkaniach organizowanych przez Władze Stowarzyszenia,

 3. zgłaszanie opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,

 4. udziału w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach statutowej działalności,

 5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu MKW dotyczącej wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 16.

Uchwałę, w sprawie przyjęcia w poczet członków MKW, podejmuje Zarząd, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji.

§ 17.

Od uchwały odmawiającej przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, służy zainteresowanemu – w terminie 14 dni od daty zapoznania z decyzją – prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków MKW.

§ 18.

Członek zwyczajny MKW posiada następujące prawa:

 1. prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków MKW z prawem głosowania i zgłaszania wniosków,

 2. czynne i bierne prawo wyborcze,

 3. prawo do korzystania z wszelkich świadczeń i urządzeń MKW

§ 19.

Przynależność do MKW ustaje na skutek:

 1. śmierci członka lub ustania osobowości prawnej – członka wspierającego,

 2. wystąpienie na własną prośbę zgłoszonego na piśmie,

 3. skreślenia z listy członków w wyniku 3 miesięcznego nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,

 4. wykluczenia:

 1. prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

 2. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek, mającego związek z prowadzoną działalnością, 1ub skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

 3. uporczywego naruszania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał organów MKW,

 4. działania na szkodę osób szkolonych lub MKW.

§ 20.

 1. Utrata członkostwa z przyczyn określonych w § 19 ust. 3 i ust. 4 lit. c) i d) następuje w wyniku uchwały Zarządu MKW.

 2. Członek wykluczony lub skreślony ma prawo ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 3 lat od skreślenia i po ustaniu przyczyn wymienionych w § 19 ust. 4 lit. b.

 3. Od uchwały Zarządu MKW powodującej utratę członkostwa z przyczyn określonych w pkt. 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie w terminie 14 dni od daty zaznajomienia z uchwałą do najbliższego Walnego Zebrania Członków MKW.

§ 21.

Władzami naczelnymi są:

1.Walne Zebranie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Koleżeński.

§ 22.

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz MKW, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danej władzy pochodzącej z wyboru.

§ 23.

Kadencja władz MKW trwa 4 (cztery) lata.

§ 24.

 1. Uchwały wszystkich władz MKW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie – przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 25.

Szczegółowe zasady działania władz MKW określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków.

§ 26.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą MKW. Może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 27.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje uchwałą Zarząd, co 4 (cztery) lata, w miesiącu poprzedzającym zakończenie kadencji władz MKW.

 2. O terminie Walnego Zebrania Członków oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków, za pomocą listów zwykłych lub pocztą mailową, na podany przez Członka adres, nie później niż 14 dni przed tym terminem.

§ 28.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje uchwałą Zarząd w celu rozpatrzenia w trybie pilnym spraw dotyczących całego Stowarzyszenia.

 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania może zgłosić:

  1. Zarząd,

  2. Komisja Rewizyjna,

  3. 1/3 członków Stowarzyszenia

 1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 2
  miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęciu uchwały.

 2. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków, za pomocą listów zwykłych lub pocztą mailową, na podany przez Członka adres, nie później niż 14 dni przed tym terminem.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad
  sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29.

Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą:

 1. Członkowie zwyczajni i Honorowi z głosem decydującym.

 2. Członkowie wspierający i zaproszeni przez Zarząd goście, z głosem doradczym.

§ 30.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie programu działania MKW jego władz,

 2. uchwalanie zasad finansowania MKW, wysokości składek i innych świadczeń członków,

 3. podejmowanie decyzji o zmianie statutu oraz rozwiązaniu MKW,

 4. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego MKW,

 5. podejmowanie uchwał, na wniosek Komisji Rewizyjnej, w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 6. uchwalanie Regulaminów pracy władz naczelnych MKW,

 7. wybór:

  1. Prezesa Zarządu,

  2. 4-6 członków Zarządu

  3. 3 – 5 członków Komisji Rewizyjnej

  4. 3 – 5 członków Sądu Koleżeńskiego,

8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i innych uchwał, wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 31.

 1. Głosowanie w trakcie obrad jest jawne i następuje przez podniesienie ręki. Prezydium Walnego Zebrania może zarządzić głosowanie tajne na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych i Honorowych.

 2. Wybór wszystkich władz MKW odbywa się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, na poszczególnych kandydatów.

§ 32.

Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków: Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§ 33.

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia w czasie kadencji:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. ustalanie planów działalności i czuwanie nad ich realizacją,

 3. zatwierdzanie budżetów i bilansów rocznych,

 4. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków,

 5. opracowywanie sprawozdań,

 6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych MKW,

 7. reprezentacja MKW na zewnątrz.

 8. podejmowanie uchwał w sprawach zwolnień i ulg przy opłacaniu składek,

 9. powoływanie Komisji jako organów pomocniczych Zarządu oraz ustalanie ich składu, regulaminu i zasad działania.

§ 34.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

§ 35.

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się wybierając: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 36.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności MKW i jego wszystkich władz, a w szczególności gospodarki finansowej,

 2. złożenie na Walnym Zebraniu Członków MKW sprawozdania ze swej działalności,

 3. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 37.

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty MKW.

§ 38.

Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 39.

1. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dotyczących naruszania:

 1. postanowień Statutu,

 2. uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. zasad etyki zawodowej,

 4. współżycia koleżeńskiego

 5. innych wykroczeń naruszających dobre imię MKW,

2. Sąd Koleżeński rozstrzyga również spory powstałe między członkami MKW na tle działalności MKW.

§ 40.

1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienie

 2. nagana

 3. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 do 6-ciu miesięcy,

 4. wykluczenie z MKW.

§ 41

 1. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia za pośrednictwem Zarządu.

§ 42.

Majątek MKW stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz prawa.

§ 43.

Na fundusze składają się:

 1. składki członkowskie,

 2. zapisy, darowizny, subwencje, dotacje i spadki,

 3. dochody z działalności własnej,

 4. wpływy ze zbiorek i imprez publicznych,

 5. wpływy z odsetek od wkładów bankowych

§ 44.

 1. Majątek Stowarzyszenia służby realizacji statutowych celów i zadań i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 2. Składniki majątku pochodzące ze źródeł określonych w § 43. pkt 3 mogą zostać użyte we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego je zorganizowano.

§ 45.

Wszelkie dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę substancji majątkowej MKW podpisuje Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik Zarządu (zasada dwóch podpisów).

§ 46.

Dokumenty zawierające oświadczenia woli niezwiązane z zaciąganiem zobowiązań finansowych podpisuje jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes, względnie inny upoważniony Członek Zarządu.

§ 47.

  1. Propozycje zmian Statutu zgłasza Komisja Statutowa powołana przez Walne Zebranie Członków MKW lub Zarząd.

  2. Projekt zmian Statutu winien być złożony nie później niż na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków MKW.

§ 48.

W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu MKW Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania przeprowadzi likwidację.

§ 49.

Zmiana statutu i rozwiązanie MKW wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków MKW podjętej większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.


Regulamin Zarządu
Motor Klub WAWER z siedzibą w Warszawie 


REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
Motor Klub WAWER z siedzibą w Warszawie


REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego
Motor Klub WAWER z siedzibą w Warszawie